Jiashun Wang

R Developer. Contributing to the underlying R code.