Jiashun Wang

Contributing to the underlying R code.